Inschrijvingsbeleid Gemeentelijke Basisschool As

Door de huidige coronaomstandigheden gaan we de inschrijvingen digitaal laten plaatsvinden. Jullie kunnen aan de hand van een digitaal formulier je zoon/dochter inschrijven.

Via een link worden enkele gegevens gevraagd. Hierna ontvangen jullie op het ingegeven email adres een link om jullie zoon/dochter in te schrijven. Hierbij willen we vragen om alle gegevens zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Vervolgens zullen wij contact opnemen om deze inschrijvingsdocumenten te komen ondertekenen en de inschrijving te voltooien.

De chronologische volgorde wordt bepaald aan de hand van het tijdstip en datum dat het formulier is ingevuld. Deze volgorde is de enige maatstaf wanneer onze school of één afdeling van onze school volzet is.

Capaciteitsbepaling van onze school:

• Kleuterafdeling: 200 kleuters
• Lager: 350 leerlingen
• School (totaal): 550 leerlingen

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de volgende plaatsen beschikbaar (situatie 27-09-2022):
Kleuter onderwijs: 12
Lager onderwijs: 20

Inschrijvingen schooljaar 2022-2023 beginnen vanaf 17 januari 2022.
Er geldt een voorrang voor bepaalde groepen van kleuters/leerlingen:

  • Kinderen van dezelfde leefentiteit (*) en kinderen van personeel van de Gemeentelijke Basisschool As kunnen inschrijven van 17 januari tot en met 28 januari 2022. Indien jullie voorrang hebben zullen jullie op 17 januari een mail ontvangen om in te schrijven. Indien jullie niets ontvangen gelieve contact op te nemen.
  • Vanaf 31 januari 2022 gaan de open inschrijvingen van start. Link formulier open inschrijvingen: https://ouders.broekx.be/NieuweInschrijving.aspx?params=lM+WXNl0zN/HsPPzB3rGW5x5yTDFBwxBuaZ88Sf7dwA=

    (*) Kinderen van dezelfde leefentiteit:
    • broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
    • halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
    • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en –zussen)

Opgelet: Er dient voor ieder kind een apart formulier worden ingevuld.

 

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn de volgende plaatsen beschikbaar (situatie 09-05-2022):
Kleuter onderwijs: 10
Lager onderwijs: 5

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022 beginnen vanaf 11 januari 2021.

Inschrijven via deze link open inschrijvingen!

Opgelet: Er dient voor ieder kind een apart formulier worden ingevuld.

U kan uw kind inschrijven op onze school: (dit is de wetgeving die in niet-corona-tijden gehanteerd wordt)

• op de open-klas-dagen gedurende het schooljaar;
(info op het secretariaat: 089 39 10 51 of secretariaat@gbas.be)
• op schooldagen tijdens de schooluren;
• na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten;
• de laatste twee weken van de grote vakantie.
(info tijdens de vakantie aan de school: inkom en info-bord)

Een kleutertje kan ingeschreven worden als het op één van de volgende instapmomenten effectief minstens twee jaar en zes maanden is:

• eerste dag na de zomervakantie
• eerste dag na de herfstvakantie
• eerste dag na de kerstvakantie
• 1 februari
• eerste dag na de krokusvakantie
• eerste dag na de paasvakantie
• eerste dag na het Hemelvaartweekend

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

• de SIS-kaart van het kind of
• een uittreksel uit de geboorteakte of
• het trouwboekje van de ouders;
• de identiteitskaart van het kind;
• het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
• de reispas voor vreemdelingen.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders:

• afsprakennota (BLIK-info); deze bevat ook het schoolreglement en het pedagogisch project
• keuzeformulier godsdienst – zedenleer (lager onderwijs);
• verklaring: inschrijving van de leerling in één school;
• formulier “Voor akkoord van het schoolreglement”.